Avís Legal

Informació

Denominació social del prestador de serveis de la societat de la informació d’aquest lloc web: Casa de Mali

Dades d’inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 34942 Llibre 255633 Inscripció 1
Nom de domini: www.casademali.org
Dades de contacte del prestador de serveis del lloc web
Adreça: Carrer Mallorca, 342, Barcelona, Barcelona 08013, ES
E-mail: info@casademali.org

Condicions generals d’ús del lloc web

Aquestes condicions generals regulen l’ús de -incloent el mer accés a les pàgines web integrants de www.casademali.org (el “Lloc web”). Tota persona que accedeixi al Lloc web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable. Així mateix, els continguts i serveis a la disposició dels Usuaris en el Lloc web podran quedar regulats per condicions particulars que, en cas de conflicte, prevaldran sobre aquestes condicions generals.

Casa de Mali es reserva el dret a modificar qualsevol classe d’informació que pogués aparèixer en el lloc web (incloent-hi, sense limitació, aquestes condicions generals i, si és el cas, les condicions particulars), sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquesta modificació, entenent-se com a suficient amb la publicació en el seu lloc web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir amb atenció les condicions generals cada vegada que es proposi utilitzar el Lloc web així com, si és el cas, les corresponents condicions particulars cada vegada que es proposi utilitzar el contingut o servei de què es tracti.

L’usuari accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en les condicions generals i, si és el cas, particulars del Lloc web, en la versió publicada per Casa de Mali en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi al lloc web.

El lloc web pot ser visitat lliurement i el seu ús tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió que tingui per a l’Usuari l’accés a la corresponent xarxa de telecomunicacions (tret que s’indiqui una altra cosa en les condicions particulars, en el seu cas). L’Usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i les presents condicions generals. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de Casa de Mali o de tercers, ni de manera que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la Web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la Web.

Casa de Mali no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del lloc web ni d’altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquest, ni dels danys derivats de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació executada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

Casa de Mali adopta mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus. No obstant això, les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i, per tant, Casa de Mali ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari), en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari; ni respon dels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’Usuari o tercers. El lloc web té caràcter informatiu, per la qual cosa el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

Casa de Mali es reserva el dret d’actualitzar els continguts del lloc web i/o d’eliminar-los, així com de limitar i impedir l’accés a aquests, sigui temporalment o definitivament, sense prèvia notificació.

Drets de la propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial del lloc web i de tots els seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font, fragment d’àudio, programes informàtics, descàrregues digitals, bases de dades, noms comercials, marques, logotips, i/o qualsevol altre signe distintiu, etc.) que formin o hagin format part del mateix en algun moment, estan protegits per Llei i pertanyen a Casa de Mali.
En cap cas s’entendrà que l’accés i ús del lloc web implica la renúncia, transmissió, llicència, cessió, total ni parcial, ni autorització de cap classe, per a l’explotació, reproducció, comunicació pública, difusió, divulgació i/o transformació ni del lloc web, ni dels seus continguts, entesos amb l’amplitud assenyalada en el punt anterior, ni tampoc dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial inherents a aquests.

En conseqüència, queden expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests continguts, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, o intentar obtenir, els continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o indicat a aquest efecte o dels quals s’utilitzin habitualment en Internet (sempre que aquests últims no comportin un risc de mal o inutilització de la Web). L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la Web, de titularitat de Casa de Mali o de tercers.

Enllaços

Hiperenllaços

L’Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, enllaços o botons) des del seu lloc web al Lloc web (l'”Hiperenllaç”) haurà d’obtenir una autorització prèvia i per escrit de Casa de Mali

L’establiment de l’Enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Casa de Mali i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s’estableixi l’Enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de Casa de Mali dels seus continguts o serveis.

En tot cas, Casa de Mali es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol enllaç a la Web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts del lloc web en el qual s’inclou l’enllaç.

Llocs Enllaçats

Aquest lloc web posa a la disposició de l’Usuari, únicament per a la cerca de, i accés a, la informació, continguts i serveis disponibles en Internet, enllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, links o botons), que permeten a l’Usuari l’accés a llocs o portals d’Internet pertanyents a o gestionats per tercers (els “Llocs Enllaçats”).

Casa de Mali no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els Llocs Enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en aquests, assumint l’Usuari de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través d’aquests.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les condicions de la present Web es regeixen per la legislació espanyola i, tret que s’estableixi una altra cosa en la normativa aplicable (inclosa la normativa de consumidors i usuaris), qualsevol conflicte se sotmetrà per les parts pels jutges i tribunals de Madrid capital.